Dansk Klubs vedtægter
Fremlagt på den ordinære generalforsamling 15.3. 2006
Godkendt af foreningsregistret 2.11.2007

 

§ 1 Definition

Foreningens navn er ”Dansk Klub i Helsingfors r.f.” med hjemsted i Helsingfors.
Sproget er dansk.
       
§ 2 Formålsparagraf
Klubbens formål er at være et bindeled mellem herboende danskere og personer med interesse for Danmark, bevare det danske sprog og øge kendskabet til dansk kultur. Klubben står for arrangementer, som styrker det danske sprog og tilknytningen til Danmark f.eks i form af møder, fester, besøg og foredrag.

§ 3 Regler for medlemmer
Indmeldelse sker på klubbens indmeldelsesblanket eller via klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen bekræfter medlemsskabet og det nye medlem bliver optaget i medlemsregisteret.

Alle med interesse for klubbens virke kan optages som medlemmer.

I henhold til §14 og 15 i foreningsloven kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis mindst fem medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Et ekskluderet medlem har ret til at anke bestyrelsens beslutning på den årlige generalforsamling, der stadfæster eller forkaster eksklusionen.
Ønsker bestyrelsen beslutningen behandlet ved en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes
en sådan i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 11.

Æresmedlemmer kan udnævnes, efter bestyrelsens indstilling, ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Opnåede medlemsrettigheder bevares.

§ 4 Medlemmer
I klubbens lokale findes en opdateret fortegnelse over klubbens medlemmer.

§ 5 Kontingent
Kontingentet opkræves en gang om året og betales inden 1. juni. Bestyrelsen har mulighed for helt eller delvist at fritage et medlem for at betale kontingent.

Nye medlemmer, som optages efter 1. juni, vil først blive opkrævet kontingent for det efterfølgende år.

Et medlem som trods gentagne opkrævninger ikke betaler sit kontingent slettes fra medlemslisten. Pågældende kan senere blive medlem af klubben igen.

Adresseændringer skal meddeles til bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske når som helst i henhold til §13 i foreningsloven. Udmeldelsen bør være skriftlig og sendes til klubbens bestyrelse. Overskydende kontingent tilbagebetales ikke.

§ 6 Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer samt to suppleanter, og vælges på den årlige, ordinære generalforsamling. Enhver som er medlem af klubben er valgbare til bestyrelsen. Formanden skal tale dansk.

Ved valg til bestyrelsen vælges først formanden, derefter næstformanden, de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På generalforsamlingen vælger man desuden to revisorer og to revisorsuppleanter.

§ 7 Bestyrelsens virke og ansvar
Den ny bestyrelse træder i funktion straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen står
for administrationen af klubbens anliggender og forvaltningen af klubbens økonomi.
Formanden indkalder til bestyrelsens møder, som dog også kan holdes hvis tre eller flere bestyrelsesmedlemmer opfordrer dertil. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt på møder, hvor formanden eller næstformanden og 4 medlemmer/suppleanter er til stede.

§ 8 Arbejdsfordeling i bestyrelsen
Klubbens navn tegnes af formanden eller alternativt af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

Formanden leder bestyrelsens møder. Kassereren og formanden er berettiget til at disponere over klubbens konti. Hvis formanden er fraværende overtager næstformanden dennes rettigheder og forpligtelser.
Formanden er berettiget til at anmode et bestyrelsesmedlem om midlertidigt at varetage et andet bestyrelsesmedlems funktion.
Kassereren fører klubbens regnskab og betaler klubbens udgifter, og informerer om forandringer i klubbens økonomi til bestyrelsen.
Bestyrelsen fordeler de nødvendige arbejdsopgave indbyrdes.

Bestyrelsen kan desuden om nødvendigt befuldmægtige andre foreningsmedlemmer til at varetage forskellige opgaver.

Bibliotekaren forestår klubbens bibliotek i overensstemmelse med bestyrelsens bestemmelser.

§ 9 Revision af regnskab
Revisorerne reviderer klubbens regnskaber og tilstiller bestyrelsen en revisionsberetning før den årlige generalforsamling.

§ 10 Definition af regnskabsår
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11 Generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling, som bør afholdes inden udgangen af marts måned, har følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger sin årsberetning
c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, oplæser revisorernes beretning og bestyrelsens eventuelle bemærkninger.
d) Godkendelse af det reviderede regnskab samt bevilging af ansvarsfrihed for bestyrelsen.
e) Fastsættelse af medlemskontingentet.
f) Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleanter.
g) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest en uge inden generalforsamlingen. Både de indsendte forslag og bestyrelsens forslag skal meddeles på generalforsamlingen.
En ordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig når den er sammenkaldt på lovlig vis.
Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen, enten på eget initiativ eller efter skriftlig opfordring fra mindst 10 % af medlemmerne. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt og med 14 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig når den er sammenkaldt på lovlig vis.
Ved generalforsamlingen skrives et referat, som godkendes af dirigenten og justeres af to medlemmer valgt på generalforsamlingen.

§ 12 Stemmeret og beslutningskompetence
Alle medlemmer er stemmeberettigede .

Bestyrelsesmedlemmer vælges efter simpelt stemmeflertal. Hvis stemmerne fordeler sig lige, foretages et omvalg. Giver dette heller ikke en afgørelse, trækkes der lod.
Andre vedtagelser sker efter det samme princip.
Ændringer i vedtægterne kræver dog et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 13 Kommunikation til medlemmerne
Informationen til medlemmerne bør være skriftlig.

§ 14 Klubbens gæster
Klubmedlemmerne har mulighed for at invitere gæster til klubbens arrangementer og sammenkomster.

§ 15 Opløsning af klubben
Klubbens kan kun opløses, hvis en sådan vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal holdes med mindst to ugers mellemrum og den ene bør være en ordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning skal være enstemming eller omfatte mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 16 Disponering af klubbens midler ved opløsning
I tilfælde af klubbens opløsning bestemmer den sidste generalforsamling, hvad der skal ske med klubbens formue, inventar m.m. Foreningens ejendele bør bruges i overensstemmelse med foreningens formål.
Herfra undtages legater og fonde hvis midler der, i tilfælde af klubbens opløsning, er truffet særlig dispositioner for.